مشاوره در امور روادید

مشاوره در امور روادید و مسائل تخصصی مرتبط

تاییدیه اسناد و مدارک

تاییدیه مدارک از وزارتخانه ها و ارگانهای مرتبط

ترجمه متون تخصصی و عمومی

ترجمه انواع متون تخصصی و عمومی (پزشکی، مهندسی، مدیریت و ... به زبانهای مختلف)

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه